විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහගාථා විග්‍රහ දිට්ඨේ දිට්ඨ මත්තං ගාථාව

දිට්ඨේ දිට්ඨ මත්තං ගාථාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා