ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්රාග සිත සසරේ පුරුදු කෙරු රාගයෙහි ස්වභාවය

සසරේ පුරුදු කෙරු රාගයෙහි ස්වභාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close