ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්රාග සිත ප්‍රඥාව මගින් යථා දහම අවබෝධ කරන අයුරු

ප්‍රඥාව මගින් යථා දහම අවබෝධ කරන අයුරු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close