විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහ අනත්ත ලක්ඛණ සූත්‍රය

අනත්ත ලක්ඛණ සූත්‍රය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා