වෙන්වීමේ ගැඹුරු අරුත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close