ජේෂ්ඨයන් පිදීමේ වටිනාකම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close