ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක ක්‍රියා වදන් සමග සිත බැඳෙන තැන

ක්‍රියා වදන් සමග සිත බැඳෙන තැන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close