ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක ජාති , ජරා , මරණාදිය සංකත බව

ජාති , ජරා , මරණාදිය සංකත බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close