ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක ක්ෂය , වය , විරාග , නිරෝධ , ධර්ම බව

ක්ෂය , වය , විරාග , නිරෝධ , ධර්ම බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close