ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක අනිසි බව දකින අයුරු

අනිසි බව දකින අයුරු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා