ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක හැම රැලි වැටීම , කෙස් පැහීම ආදියට

හැම රැලි වැටීම , කෙස් පැහීම ආදියට යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close