පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්බලාපොරොත්තු සුන්දර බලාපොරොත්තු වල නිසරු බව

සුන්දර බලාපොරොත්තු වල නිසරු බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close