නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු මහණ වීමට වඩා මහණ දම් රැකීමට ඇති බරපතලකම

මහණ වීමට වඩා මහණ දම් රැකීමට ඇති බරපතලකම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close