දාන කථාදාන බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝයාට දුන් සියල්ලෙන් සම්පුර්ණ මහා දානය

බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝයාට දුන් සියල්ලෙන් සම්පුර්ණ මහා දානය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close