දාන කථාදාන තව කෙනෙකුට අභිබවා යෑමට නොහැකි

තව කෙනෙකුට අභිබවා යෑමට නොහැකි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close