භාවනාවධ්‍යාන ධ්‍යාන හා ධ්‍යාන සම්පත්ති පිලිබඳ විග්‍රහය

ධ්‍යාන හා ධ්‍යාන සම්පත්ති පිලිබඳ විග්‍රහය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close