පුද්ගලයන්ගේ පැතුම් වල නානත්වය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close