අනුන් විවේචනයෙන් වැලකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close