විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහ සද්ධර්ම පුණ්ඩරීක සූත්‍රය

සද්ධර්ම පුණ්ඩරීක සූත්‍රය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා