නිවන් මග පටි යන දස සංයෝජන බැඳුම්

පටි යන දස සංයෝජන බැඳුම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා