නිවන් මග ආදීනවය දැක

ආදීනවය දැක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close