දාන කථාපිංදානමය පින අනුමෝදන් වීමේ පිනද ඒකාරයෙන්ම වන බව

අනුමෝදන් වීමේ පිනද ඒකාරයෙන්ම වන බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close