නිවන් මග තෙරුවන් ගුණ නිතර සිහි කිරීම

තෙරුවන් ගුණ නිතර සිහි කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා