නිවන් මග රාග ද්වේෂ මෝහ ආදිය අහලකටවත් නොපැමිනිම

රාග ද්වේෂ මෝහ ආදිය අහලකටවත් නොපැමිනිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා