නිවන් මග ඵල සම්පත්ති ප්‍රගුණ කිරීම

ඵල සම්පත්ති ප්‍රගුණ කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close