විශ්ව සම්භවය අෂ්ඨාංග සමන්නාගත බ්‍රාහ්මන ස්වරයෙන්

අෂ්ඨාංග සමන්නාගත බ්‍රාහ්මන ස්වරයෙන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා