විශ්ව සම්භවය අනුත්තර දේශනා හැකියාව

අනුත්තර දේශනා හැකියාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා