විශ්ව සම්භවය අචින්ත බව

අචින්ත බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා