ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක අවිද්‍යාව නිසා මුහුණ පාන්නට සිදුවන අනිච්චතාව

අවිද්‍යාව නිසා මුහුණ පාන්නට සිදුවන අනිච්චතාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close