ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක අසංඥ භාවනාවෙන් සංඥා නිරෝධ කිරීම

අසංඥ භාවනාවෙන් සංඥා නිරෝධ කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close