ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් මගෙන් අනුන්ට බදාවක් නොවේවායි හික්මෙන්න

මගෙන් අනුන්ට බදාවක් නොවේවායි හික්මෙන්න යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close