ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයකර්මය චේතනා මුල් වී පුන්‍ය අපුන්‍ය කර්ම සකස් වීම

චේතනා මුල් වී පුන්‍ය අපුන්‍ය කර්ම සකස් වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close