ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයකර්මය මොන අත්බව වුවත් ගොඩනැගී ශක්තිය ගෙවි යන බව

මොන අත්බව වුවත් ගොඩනැගී ශක්තිය ගෙවි යන බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close