නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු ප්‍රඥාවෙන් ඇත්ත දැකීම

ප්‍රඥාවෙන් ඇත්ත දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close