නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු කය පිලිබඳ චන්ද රාගයෙන් නිදහස් වෙන බව

කය පිලිබඳ චන්ද රාගයෙන් නිදහස් වෙන බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close