නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු රහතන් වහන්සේද දුකට අකමැති බව

රහතන් වහන්සේද දුකට අකමැති බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close