දිව්‍ය ලෝකගතිදේව ගති පැවැත්මට යම් උදවුවක් කෙරේද ඒ දේවතා කියන බව

පැවැත්මට යම් උදවුවක් කෙරේද ඒ දේවතා කියන බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close