නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසප්ත බොජ්ඣංග ධර්ම බණ අසන විට සප්ත බොජ්ජංගයන් ම එකට වැඩෙන බව

බණ අසන විට සප්ත බොජ්ජංගයන් ම එකට වැඩෙන බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close