නිවන් මගඋපමාවක් විනය පැනවිම බුදුරදුන් පමණක් සිදු කරන බව

විනය පැනවිම බුදුරදුන් පමණක් සිදු කරන බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close