නිවන් මගඋපමාවක් උපමානුසරයෙන් කෙරු දහම්

උපමානුසරයෙන් කෙරු දහම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close