නිවන් මගඋපමාවක් උපමාවෙන් තොරව විස්තර වන දේශනා

උපමාවෙන් තොරව විස්තර වන දේශනා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close