නිවන් මගඋපමාවක් පරමත්ථ දෙසනා බව

පරමත්ථ දෙසනා බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close