නිවන් මග යථානුලෝම

යථානුලෝම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා