භාවනාවකර්මස්ථානදස කසින ලෝකෝත්තර කසිණ

ලෝකෝත්තර කසිණ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close