නිවන් මගඥාන ගැනීම වරදක් නොවුනත්

ගැනීම වරදක් නොවුනත් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා