පටිච්චසමුප්පාදයසංඛාර පුඥ්ඥාභිසංඛාර

පුඥ්ඥාභිසංඛාර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close