පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ඇස, රූපය, චක්ඛු, විඤ්ඤාණ

ඇස, රූපය, චක්ඛු, විඤ්ඤාණ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close