පටිච්චසමුප්පාදයඵස්ස ඵස්ස යනු නිරෝධ කිරීම

ඵස්ස යනු නිරෝධ කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close