පටිච්චසමුප්පාදයභව උප්පත්ති භව

උප්පත්ති භව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close