පටිච්චසමුප්පාදයභව කාම , රූප , අරූප , භව හටගන්නා අයුරු

කාම , රූප , අරූප , භව හටගන්නා අයුරු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close